Polityka prywatności i ochrona danych osobowych dla użytkowników aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP"

 

 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

dla użytkowników aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP"

 

Definicje:

 1. ZTM – Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
  numer telefonu: 32 743 84 37; e-mail kancelaria@metropoliaztm.pl.
 2. Aplikacja „Mobilny ŚKUP" – aplikacja mobilna dla użytkowników smartfonów z obsługą NFC.
 3. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Karta ŚKUP - Śląska Karta Usług Publicznych, wydawana jako karta spersonalizowana albo karta niespersonalizowana.

Postanowienia szczegółowe:

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dla usług udostępnianych przez aplikację „Mobilny ŚKUP" wymienionych jest ZTM.

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pomocą poczty e-mail na adres: iod@metropoliaztm.pl.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane:
  1. abyś mógł skorzystać z funkcjonalności aplikacji „Mobilny ŚKUP" takich jak zgłoszenie awarii, zgłoszenie reklamacji, przeglądanie historii operacji Karty ŚKUP,
  2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane:
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZTM jakim jest prawidłowa realizacja zadań i usług świadczonych przez ZTM w zakresie publicznego transportu zbiorowego i podnoszenie jakości oferowanych usług w przypadku zgłoszenia awarii lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami albo dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. na podstawie zawartej umowy na korzystanie z Karty ŚKUP (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
  1. podmiotom, którym ZTM zleca usługi związane z przetwarzaniem danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz ZTM niezbędne do działania aplikacji „Mobilny ŚKUP" lub w zakresie korespondencji elektronicznej,
  2. osobom upoważnionym, w szczególności pracownikom ZTM,
  3. właścicielowi konta grupującego do którego karta została przyłączona (dla użytkowników zalogowanych),
  4. podmiotom realizującym płatności,
  5. operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej.
 2. Czy musisz podawać swoje dane:
  1. żeby zgłosić awarię należy podać adres email albo numer telefonu. Bez ich podania zgłoszenie nie będzie rozpatrywane,
  2. w przypadku zgłoszenia reklamacji podanie danych wskazanych na formularzu jest wymogiem umownym, jeżeli ich nie podasz reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 3. Twoje prawa lub Twojego opiekuna prawnego:
  1. dostępu do danych (wglądu, zapoznania się z nimi, pozyskania kopii danych),
  2. żądania sprostowania (ich poprawiania/ aktualizowania),
  3. żądania usunięcia,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania (np. ograniczenia tylko do przechowywania),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie zgłoszenia awarii albo obrony lub dochodzenia roszczeń,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
  1. dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu zgodnie z wymogami przepisów prawa, min. 5 lat lub na czas ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń,
  2. dane podane w zgłoszeniu awarii będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów prawa lub na czas ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń.