Ikona pdf Polityka prywatności i ochrona danych osobowych dla użytkowników aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP"

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

dla użytkowników aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP"

 

Definicje:

 1. ZTM – Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
  numer telefonu: 32 743 84 37; e-mail kancelaria@metropoliaztm.pl.
 2. Aplikacja „Mobilny ŚKUP" – aplikacja mobilna dla użytkowników smartfonów z obsługą NFC.
 3. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Karta ŚKUP - Śląska Karta Usług Publicznych, wydawana jako karta spersonalizowana albo karta niespersonalizowana.

Postanowienia szczegółowe:

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego.

 1. Kontakt do inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pomocą poczty e-mail na adres: iod@metropoliaztm.pl lub pocztą tradycyjną na adres ZTM.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
  1. abyś mógł skorzystać z funkcjonalności aplikacji „Mobilny ŚKUP" takich jak zgłoszenie reklamacji, przeglądanie historii operacji Karty ŚKUP, zakup elektronicznego biletu, zablokowanie karty ŚKUP,
  2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. abyś mógł skorzystać z ułatwień w funkcjonalnościach „Kup i jedź" i „Zgłoś awarię".
 2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 1. na podstawie zawartej umowy na korzystanie z Karty ŚKUP (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZTM jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami albo dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. na podstawie udzielonej zgody na pozyskanie danych lokalizacyjnych w przypadku korzystania z funkcjonalności zgłoszenia awarii oraz funkcjonalności „Kup i jedź".
 1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?
  1. podmiotom, którym ZTM zleca usługi związane z przetwarzaniem danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz ZTM niezbędne do działania aplikacji „Mobilny ŚKUP" lub w zakresie korespondencji elektronicznej,
  2. osobom upoważnionym, w szczególności pracownikom ZTM,
  3. właścicielowi konta grupującego, do którego karta została przyłączona (dla użytkowników zalogowanych),
  4. podmiotom realizującym płatności,
  5. operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej.
 2. Kiedy i jakie swoje dane musisz podać?
  1. żeby się zalogować, należy podać numer Karty ŚKUP lub login i hasło do Karty ŚKUP,
  2. żeby zgłosić awarię należy podać adres email albo numer telefonu oraz opcjonalnie udostępnić dane o swojej lokalizacji.
  3. żeby zablokować kartę ŚKUP należy podać jej numer albo podać PESEL, a przypadku obcokrajowców identyfikator wygenerowany przez system ŚKUP,
  4. żeby zgłosić reklamację należy, w zależności od Twoich oczekiwań, podać adres lub numeru konta bankowego oraz Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 3. Wymogi podania danych i konsekwencje braku podania:
  1. w przypadku zgłoszenia reklamacji, logowania i blokady karty podanie danych wskazanych na formularzach jest wymogiem umownym, jeżeli ich nie podasz reklamacja nie zostanie rozpatrzona,
  2. aby użyć pełnej funkcjonalności „Kup i jedź" lub „Zgłoś awarię", musisz udostępnić dane o swojej lokalizacji, bez jej udostępnienia będziesz mógł skorzystać tylko z podstawowej funkcjonalności.
 4. Twoje prawa:
  1. dostępu do danych (wglądu, zapoznania się z nimi, pozyskania kopii danych),
  2. żądania sprostowania (ich poprawiania/ aktualizowania),
  3. żądania usunięcia,
  4. wycofania zgody w przypadku, w którym została wyrażona (zgłoszenie awarii lub „Kup i jedź") w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania (np. ograniczenia tylko do przechowywania),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
  1. dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym będą przechowywane przez okres min. 5 lat od zakończenia umowy lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wyrażenia skutecznego sprzeciwu,
  2. dane podane w zgłoszeniu awarii będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów prawa lub na czas ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń albo do wyrażenia skutecznego sprzeciwu,
  3. dane lokalizacyjne podane w zakresie funkcjonalności „Kup i jedź" będą przetwarzane na czas realizacji wywołania żądania i nie będą przechowywane.
  4. dane lokalizacyjne podane w zakresie funkcjonalności zgłoszenia awarii będą pozyskane i przekazane ze zgłoszeniem, przechowywane do czasu wycofania zgody lub rozpatrzenia zgłoszenia awarii.