Deklaracja dostępności dla aplikacji mobilnej ŚKUP

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP".

GZM udostępnia dwie aplikacje mobilne:

  • „Mobilny ŚKUP" wersja na iOS 3.0.72
    • Data publikacji aplikacji: 05.01.2021 r.
    • Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022 r.
  • „Mobilny ŚKUP" wersja na Android 3.0.72
    • Data publikacji aplikacji: 06.04.2020 r.
    • Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022 r.
Dla systemu operacyjnego iOS Aplikacja „Mobilny ŚKUP" spełnia wytyczne ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dla systemu operacyjnego Android aplikacja „Mobilny ŚKUP" jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Testy aplikacji pokazały, iż aplikacja „Mobilny ŚKUP" jest dostępna dla osoby korzystającej z wbudowanych w systemach Android oraz iOS narzędzi udźwiękawiających. Dla osób niekorzystających z programów udźwiękawiających problemem wydaje się bardzo duża liczba wykorzystanych kolorów, co rozprasza osoby z mniejszymi zdolnościami korzystania z aplikacji mobilnych (osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem nowej aplikacji w ramach projektu „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym". Podczas tych prac dokładamy wszelkich starań, aby nowa aplikacja uwzględniała wyżej wymienione założenia.
Jednocześnie informujemy, że aplikacja mobilna spełnia wymagania art. 8 ust. 2  ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.04.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie protokołu z audytu aplikacji mobilnej („Mobilny ŚKUP") pod kątem zgodności z WCAG 2.1, przeprowadzonego przez Agileo.IT
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18c.

Podmiotowa aplikacja mobilna została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji
W aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP" nie można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością aplikacji „Mobilny ŚKUP" prosimy o informację. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji „Mobilny ŚKUP" odpowiedzialny jest Departament Informatyki Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt: e-mail: it@metropoliagzm.pl, tel. +48 32 74 38 479. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl.

Postępowanie odwoławcze
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących aplikacji „Mobilny ŚKUP" odpowiada:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:
Kontakt: e-mail:  kancelaria@metropoliagzm.pl, tel.: +48 32 718 07 42 dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.
Koordynator do spraw dostępności: Katarzyna Miazio – Wydział Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Kontakt: e-mail: k.miazio@metropoliagzm.pl, tel.: +48 32 718 07 72.
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym i podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Departamentu Informatyki Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt – e-mail: it@metropoliagzm.pl, tel. +48 32 74 38 479.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.
Do każdego z wejść prowadzą schody –  przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Barbary (główne) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku funkcjonuje obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem inwalidzkim poprzez specjalną bramkę.
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w prawym skrzydle budynku.

Ponadto:
1. zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Barbary,
2. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych, słabowidzących,
3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Barbary). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,
4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po wejściu do budynku głównego od ul. Barbary) tel. 32 718 07 44, email: kancelaria@metropoliagzm.pl.
5. przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
7. w budynku na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania – prosimy, aby osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego zgłosiła ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia