Deklaracja dostępności dla aplikacji mobilnej ŚKUP

 


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zobowiązuje się zapewnić

dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w

sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji

mobilnej „Mobilny ŚKUP".

 

GZM udostępnia dwie aplikacje mobilne:

  • „Mobilny ŚKUP" wersja na iOS 3.0.72
    • Data publikacji aplikacji: 05.01.2021 r.
    • Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022 r.

 

  • „Mobilny ŚKUP" wersja na Android 3.0.72
    • Data publikacji aplikacji: 06.04.2020 r.
    • Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022 r.

 

Dla systemu operacyjnego iOS Aplikacja „Mobilny ŚKUP" spełnia

wytyczne ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dla systemu operacyjnego Android aplikacja „Mobilny ŚKUP" jest

częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Testy aplikacji pokazały, iż aplikacja „Mobilny ŚKUP" jest dostępna

dla osoby korzystającej z wbudowanych w systemach Android oraz iOS

narzędzi udźwiękawiających. Dla osób niekorzystających z programów

udźwiękawiających problemem wydaje się bardzo duża liczba

wykorzystanych kolorów, co rozprasza osoby z mniejszymi

zdolnościami korzystania z aplikacji mobilnych (osoby starsze,

osoby z zaburzeniami psychicznymi).

 

Trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem nowej aplikacji

w ramach projektu „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu

pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym".

Podczas tych prac dokładamy wszelkich starań, aby nowa aplikacja

uwzględniała wyżej wymienione założenia.

 

Jednocześnie informujemy, że aplikacja mobilna spełnia

wymagania art. 8 ust. 2  ustawy.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 12.04.2022 r.

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie protokołu

z audytu aplikacji mobilnej („Mobilny ŚKUP") pod kątem

zgodności z WCAG 2.1, przeprowadzonego przez Agileo.IT
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18c.

 

Podmiotowa aplikacja mobilna została zaprojektowana tak,

aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie

korzystać używając różnych systemów operacyjnych

i różnych przeglądarek.

 

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej

lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących

przemieszczaniu się po elementach strony internetowej

lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

W aplikacji mobilnej „Mobilny ŚKUP" nie można korzystać

ze skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji „Mobilny ŚKUP"

prosimy o informację. Za rozpatrywanie uwag i wniosków

dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji „Mobilny ŚKUP"

odpowiedzialny jest Departament Informatyki Urzędu Metropolitalnego

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt:

e-mail: it@metropoliagzm.pl, tel. +48 32 74 38 479. Wnioski o

udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia

dostępności można składać za pośrednictwem

poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl.

 

Postępowanie odwoławcze

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących aplikacji „Mobilny ŚKUP"  

odpowiada:


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:
Kontakt:

e-mail:  kancelaria@metropoliagzm.pl,

tel.: +48 32 718 07 42 dostępny w dniach od poniedziałku

do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.


Koordynator do spraw dostępności:

Katarzyna Miazio – Wydział Rozwoju Społeczno–Gospodarczego

Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Kontakt:

e-mail: k.miazio@metropoliagzm.pl,

tel.: +48 32 718 07 72.


Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

aplikacji lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia

dostępności cyfrowej aplikacji lub jej elementu, wnioskować

o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie

dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później

niż w ciągu
7 dni od jego otrzymania.


Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym

i podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie

błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób.

Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.


Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej aplikacji

mobilnej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp

do nich w alternatywny sposób.


Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz

zgłosić skargę do Departamentu Informatyki Urzędu Metropolitalnego

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt – e-mail: it@metropoliagzm.pl,

tel. +48 32 74 38 479.


Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z

dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie

(boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

 

Do każdego z wejść prowadzą schody –  przy schodach do wejścia głównego

znajduje się podjazd dla wózków.

 

Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Barbary (główne) – posiada

podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie,

umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku funkcjonuje

obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem

inwalidzkim poprzez specjalną bramkę.

 

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze

i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest

jedna winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze,

w prawym skrzydle budynku.

 

Ponadto:

 

1. zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Barbary,

 

2. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla,

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych, słabowidzących,

 

3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona

jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy

wejściu głównym od ul. Barbary). Po przeprowadzeniu remontu

punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna

informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,

 

4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków

zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii

ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po

wejściu do budynku głównego od ul. Barbary)

tel. 32 718 07 44, email: kancelaria@metropoliagzm.pl.

 

5. przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe

dla osób z niepełnosprawnością,

 

6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść

z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 

7.w budynku na chwilę obecną nie można skorzystać

z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie

dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna.

Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o języku migowym i innych środkach komunikowania – prosimy,

aby osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej

przy pomocy tłumacza języka migowego zgłosiła ten fakt

co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym

terminem jej załatwienia