Deklaracja dostępności

 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://portal.kartaskup.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-22
 
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-14
 
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
 
Przeprowadzony audyt wykazał, że Portal pasażera ŚKUP nie spełnia wszystkich wymagań specyfikacji WCAG 2.1 dla poziomu AA. 
 
Trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem nowego Portalu w ramach projektu „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym". Podczas tych prac dokładamy wszelkich starań, aby nowy portal uwzględniał wyżej wymienione założenia.
 
Jednocześnie informujemy, że strona internetowa spełnia wymagania art. 8 ust. 2  ustawy.
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-21. 
 
 
Deklarację sporządzono na podstawie protokołu z audytu systemu teleinformatycznego (https://portal.kartaskup.pl) pod kątem zgodności z WCAG 2.1, przeprowadzonego przez ENTERA s.c. Usługi Informatyczne i Edytorskie s.c. z siedzibą w Gdańsku.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. 
 
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością portalu https://portal.kartaskup.pl prosimy 
o informację. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej portalu https://portal.kartaskup.pl odpowiedzialny jest Departament Informatyki Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt: e-mail: it@metropoliagzm.pl, tel. +48 32 74 38 479. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl.
 
Postępowanie odwoławcze
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących portalu https://portal.kartaskup.pl odpowiada:
 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:
Kontakt:
e-mail:  kancelaria@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 42 dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30. 
 
Koordynator do spraw dostępności:
Katarzyna Miazio – Wydział Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Kontakt: 
e-mail: k.miazio@metropoliagzm.pl, 
tel.: +48 32 718 07 72.
 
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym i podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Departamentu Informatyki Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kontakt – e-mail: it@metropoliagzm.pl, tel. +48 32 74 38 479.
 
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/ 
 
Dostępność architektoniczna
 
Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy 
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
 
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.
 
Do każdego z wejść prowadzą schody –  przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 
Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Barbary (główne) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku funkcjonuje obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem inwalidzkim poprzez specjalną bramkę.
 
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w prawym skrzydle budynku.
 
Ponadto:
 
  1. zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Barbary,
  2. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Barbary). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,
  4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po wejściu do budynku głównego od ul. Barbary) tel. 32 718 07 44, email: kancelaria@metropoliagzm.pl.
  5. przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
  6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  7. w budynku na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania – prosimy, aby osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego zgłosiła ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.