Załącznik nr 1

do uchwały

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP nr 22/2017

z dnia 26.04.2017 r.

T A R Y F A
przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

§ 1. Zakres obowiązywania Taryfy i definicje

 1. Niniejsza Taryfa zawiera Cennik opłat i Zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez KZK GOP Katowice.
 2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
  1. bilet elektroniczny – bilet w formie zapisu elektronicznego na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (po uruchomieniu takiej funkcjonalności), lub innym dopuszczonym przez KZK GOP urządzeniu (np. telefonie komórkowym).
  2. czas podróży – rozkładowy czas jazdy środka przewozowego lub w przypadku podróży z przesiadkami, rozkładowy czas jazdy środków przewozowych oraz czas przesiadek.
  3. członek rodziny obywatela UE – członek rodziny w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  4. dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
  5. elektroniczna legitymacja studencka - dokument zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz. 1188) z opcjonalnie wgraną, na podstawie umowy KZK GOP z uczelnią, odpowiednią aplikacją służącą do zapisywania uprawnień okresowych.
  6. elektroniczna portmonetka – instrument płatniczy umieszczony na Karcie ŚKUP, na którym zapisywany jest pieniądz elektroniczny, którym można dokonywać płatności za usługi publiczne w Systemie ŚKUP.
  7. elektroniczne bilety krótkookresowe – uprawniają do przejazdów jednorazowych lub stosownymi odcinkami czasowymi z możliwością przesiadek.

h.      karta niespersonalizowana – Karta ŚKUP na okaziciela, na której nie nadrukowano danych osobowych. Jej pełnoprawnym posiadaczem jest osoba posługująca się Kartą ŚKUP. Z Karty tej może korzystać każda osoba, która w danej chwili posiada Kartę.

 1. karta spersonalizowana – imienna Karta ŚKUP, na której zostaje nadrukowane imię i nazwisko użytkownika oraz jego zdjęcie. Z Karty tej może korzystać jedynie osoba, której dane widnieją na Karcie.
 2. karta ŚKUP (Karta) – Karta opatrzona logo ŚKUP pozwalająca na dokonywanie płatności z elektronicznej portmonetki za Usługi publiczne, zakup i przechowywanie biletów okresowych, oraz kodowanie tytułu do ulgi. Karta jest wydawana przez mBank S.A.
 3. kasownik – urządzenie zainstalowane w pojazdach służące do oznaczania biletów papierowych lub umożliwiające pobieranie opłat z elektronicznej portmonetki i rejestrację przejazdu za pomocą Karty ŚKUP.
 4. moduły do pobierania opłat/doładowania Kart – urządzenia do pobierania opłat/doładowania Kart rozmieszczone w punktach sprzedaży, w tym w  gminach i jednostkach gminnych, umożliwiające zapłatę za usługi (rekreacyjne, kulturalne, sportowe), aktualizację stanu Karty ŚKUP oraz w wybranych punktach zakup Karty, jej zasilenie lub zakup uprawnień do Usług publicznych.
 5. obywatel UE – obywatel UE w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
 6. organizator transportu publicznego –  jednostka samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.
 7. państwo członkowskie – państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043).
 8. papierowe bilety jednorazowe – uprawniają do przejazdów jednorazowych lub stosownymi odcinkami czasowymi z możliwością przesiadek, stąd też zwane są zamiennie biletami krótkookresowymi.
 9. portal Klienta – aplikacja umożliwiająca pasażerowi dostęp przez Internet do informacji o Systemie ŚKUP oraz usług oferowanych w Systemie. Zawiera część ogólnodostępną oraz zastrzeżoną dostępną tylko po zalogowaniu się, w której są dostępne opcje związane z operacjami na Karcie ŚKUP.
 10. przejazd – jednorazowe przemieszczenie się jednym pojazdem na danym odcinku linii komunikacyjnej.
 11. Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt opatrzony logo ŚKUP, w którym mieszkaniec gminy i pasażer może dokonać czynności związanych z obsługą spersonalizowanej i niespersonalizowanej Karty ŚKUP, w szczególności: złożenie wniosku, odebranie oraz wymiana Karty lub też zwrócenie Karty.
 12. Punkt Obsługi Pasażera (POP) – punkt oznaczony logo ŚKUP wchodzący w skład infrastruktury KZK GOP, w którym pasażer może dokonać niektórych czynności związanych z obsługą Karty ŚKUP, w szczególności otrzymanie Karty niespersonalizowanej, zasilenie Karty, zakup elektronicznego biletu okresowego czy zakodowanie tytułu do ulgi.
 13. Punkt sprzedaży – sieć sprzedaży oznaczona logo ŚKUP – punkty sprzedaży (np. kioski, sklepy itp.) wyposażone w Moduł do pobierania opłat/doładowania Kart, w którym możliwe jest dokonanie na Karcie m. in. zapisu uprawnień do Usług publicznych, w tym elektronicznego biletu okresowego.
 14. rejestracja wejścia-wyjścia – rejestracja wejścia polega na przyłożeniu przez pasażera po wejściu do pojazdu Karty ŚKUP do kasownika z logo ŚKUP. Rejestracja wyjścia polega na ponownym przyłożeniu Karty ŚKUP do kasownika z logo ŚKUP przed wyjściem pasażera z pojazdu.
 15. stacjonarny Automat Doładowania Kart (SADK) – urządzenie opatrzone logo ŚKUP i napisem AUTOMAT ŚKUP. Umożliwia m.in.: otrzymanie Karty niespersonalizowanej, zasilenie Karty, zakup elektronicznych biletów okresowych, sprawdzenie stanu Karty ŚKUP oraz uzyskanie informacji o systemie ŚKUP.
 16. strefa – obszar wyznaczony przez granicę administracyjną gminy (miasta) lub inne granice                 ustalone przez organizatora transportu publicznego.
 17. system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) – System składający się ze sprzętu oraz oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego działania, wspomagający zarządzanie i realizację Usług publicznych drogą elektroniczną.
 18. taryfa odległościowa – taryfa wyznaczona na podstawie liczby przebytych kilometrów.

aa.  taryfa strefowo-czasowa – taryfa wyznaczona przez granice stref lub czas podróży.

 1. zasilenie Karty – zwiększenie Salda Dostępnych Środków elektronicznej portmonetki.

I
Zasady korzystania z komunikacji

§ 2. Bilety na przejazd

 1. Pasażerowie mogą odbywać podróż tylko i wyłącznie z ważnym biletem, czego potwierdzeniem jest: zapis na Karcie ŚKUP  - § 2 ust. 2 lit. b, wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki, bilet zakupiony z wykorzystaniem innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia, np. telefonu komórkowego lub ważny bilet papierowy. W przypadku uprawnienia do przejazdów bezpłatnych – stosowny zapis na Karcie ŚKUP bądź dokument potwierdzający to uprawnienie.
 2. Za bilety ważne uważa się:

a.      bilety elektroniczne jednorazowe/krótkookresowe zapisane na Karcie ŚKUP i zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu, zakupione przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki na Karcie ŚKUP lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia (np. telefonu komórkowego),

b.      bilety elektroniczne średnio- i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarejestrowane w kasowniku po wejściu do pojazdu,

c.       bilety papierowe przeznaczone do kasowania (jednorazowe/krótkookresowe) – skasowane jeden raz w sposób czytelny w miejscu oznaczonym na bilecie.

 1. Przy korzystaniu z Karty ŚKUP dostępne są dwie taryfy: strefowo-czasowa i odległościowa. Wyboru taryfy, według której naliczane są opłaty za przejazd, dokonuje pasażer w momencie zakupu biletu w POK, POP, punkcie sprzedaży, kasowniku lub za pośrednictwem Portalu Klienta. Taryfa strefowo-czasowa będzie domyślnie stosowana w przypadku zakupu biletów strefowo-czasowych na Kartę ŚKUP. Taryfa odległościowa jest domyślnie stosowana, jeżeli pasażer nie zakupi biletu jednorazowego/krótkookresowego strefowo-czasowego w kasowniku lub nie będzie posiadał takiego biletu zapisanego wcześniej na Karcie ŚKUP.
 2. Taryfa KZK GOP jest taryfą strefowo-czasową lub odległościową. W przypadku taryfy strefowo-czasowej wysokość opłaty za przejazd, zgodnie z Cennikiem opłat, zależy od liczby przekraczanych stref (gmin) lub czasu podróży. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem STREFA) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się autobus lub tramwaj na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku przystanek taki nie musi być oznaczony napisem STREFA.

Przejeżdżając przez przystanek strefowy lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się podwyższoną opłatę za przejazd, której wysokość zależy od liczby przekraczanych stref (gmin) (z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych" ustanawianych przez Przewodniczącego Zarządu KZK GOP).

 1. Pasażerowie korzystający z Kart ŚKUP zarówno w przypadku biletów okresowych zapisanych na Karcie , zakupionych z elektronicznej portmonetki, a także posiadający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zobowiązani są do rejestracji wejścia, a w przypadku korzystania z taryfy odległościowej lub taryfy strefowo-czasowej również do rejestracji wyjścia z pojazdu. Wykonywanie rejestracji wyjścia zaleca się również w przypadku korzystania z pozostałych biletów zapisywanych na Karcie ŚKUP.
 2. Podczas korzystania z Karty ŚKUP pasażerowie mogą zakupić bilety jednorazowe/krótkookresowe lub wnieść opłatę za przejazd bezpośrednio w kasowniku w pojeździe za pośrednictwem elektronicznej portmonetki. Opłata za przejazd pobierana jest zgodnie z wybraną taryfą, przy czym w przypadku braku rejestracji wyjścia opłata pobierana jest do końca trasy danej linii komunikacyjnej w przypadku taryfy odległościowej, a w przypadku taryfy strefowo-czasowej, brak rejestracji wyjścia spowoduje brak możliwości dalszego wykorzystania biletu w przypadku przesiadki do innego pojazdu.
 3. Pasażerowie mogą również zapisać na Karcie ŚKUP elektroniczne bilety średnio- i długookresowe. Opłaty za przejazd naliczane są zgodnie z Cennikiem.
 4. Podczas korzystania z Karty ŚKUP w pierwszej kolejności następuje rejestracja przejazdu na podstawie elektronicznego biletu okresowego z wybranej taryfy strefowo-czasowej. W przypadku gdy elektroniczny bilet okresowy nie został wykupiony, utracił ważność lub nie obowiązuje w danym środku przewozu, należy wnieść opłatę z elektronicznej portmonetki. W przypadku stwierdzenia braku środków w elektronicznej portmonetce przy zakupie biletu w kasowniku, pasażer zobowiązany jest zakupić bilet u kierującego pojazdem za gotówkę, za pomocą dostępnych aplikacji telefonicznych lub zrezygnować z przejazdu.
 5. Ważność elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP rozpoczyna się w momencie aktywacji biletu (pierwsza rejestracja biletu w kasowniku lub aktywacja od wskazanego dnia), a kończy się w momencie upływu okresu ważności, na który został zakupiony, wykonaniu określonej liczby przejazdów lub przejazdu.
 6. Okres ważności elektronicznych biletów średnio- i długookresowych określony jest przez rodzaj biletu:
  1. bilety 24- i 48-godzinne ważne są przez określoną liczbę godzin, wynikającą z rodzaju biletu, od momentu aktywacji biletu przez pasażera w kasowniku w pojeździe podczas pierwszego przejazdu,
  2. bilety 90-dniowe, 30-dniowe oraz kilkudniowe (5-, 7-, 14-dniowe itp.) ważne są przez określoną liczbę dni, wynikającą z charakteru biletu, z czego pierwszym dniem ważności jest data określona przez pasażera podczas zakupu biletu lub dzień aktywacji biletu przez pasażera w kasowniku w pojeździe podczas pierwszego przejazdu,
  3. okres ważności biletów wakacyjnych, szkolnych oraz rocznych określony jest w Cenniku B Taryfy.
 7. Przejazdy na liniach KZK GOP odbywają się na podstawie biletów elektronicznych jednorazowych/krótkookresowych, opłaty wniesionej z elektronicznej portmonetki, biletów zakupionych u kierującego pojazdem, biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP wydanej przez uprawniony podmiot lub biletów wydanych przez KZK GOP lub na podstawie uchwały Zarządu KZK GOP na podstawie biletów wydawanych przez innych organizatorów. Dopuszcza się możliwość podróżowania z biletami wydanymi przez innych organizatorów lub przewoźników, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez KZK GOP.
 8. KZK GOP określa wzory Śląskiej Karty Usług Publicznych, biletów papierowych, druków opłat dodatkowych i wzory identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. KZK GOP zastrzega sobie prawo do wyłączności druku i emisji tych dokumentów, z wyjątkiem sytuacji określonych przez KZK GOP.
 9. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości zawierające zdjęcie, o których mowa w Taryfie, muszą być wydane przez uprawnione odrębnymi przepisami organy.

§ 3. Przejazdy bezpłatne

 1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
 1. Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji.
 2. Dzieci do 4. roku życia, tj. do dnia 4. rocznicy urodzin, wraz z wózkiem – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
 3. Osoby niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie ważnej legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 4. Dzieci i młodzież niepełnosprawne (do 18. roku życia), w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  • ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez właściwy organ bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawionej przez właściwy organ,

·         orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

e.      Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane – w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej, wydanych przez ZUS lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE – na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

 1. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym – w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  • ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów. W przypadku gdy legitymacja nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie,
  • książki inwalidy wojennego/wojskowego lub ważnej legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS z wpisem o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzającego uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie,
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie.

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

 1. Osoby niewidome i ociemniałe – w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub jednego z dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. f, stwierdzającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności – "04-O" (dawniej symbol „O"), wystawionego przez właściwy organ lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 2. Opiekunowie osób, o których mowa w ust. 1 lit. c, d, f i g, tylko w przypadku gdy towarzyszą tym osobom w podróży – na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych. Uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej.
 3. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.
 4. Pracownicy KZK GOP podczas wykonywania czynności służbowych, na podstawie legitymacji służbowej oraz kontrolerzy KZK GOP i kontrolerzy biletowi innych podmiotów, wykonujących usługi kontroli na podstawie umowy z KZK GOP, w trakcie wykonywania czynności kontroli biletów, na podstawie identyfikatora wydanego przez KZK GOP.
 5. Właściciele samochodu, w dniu 22 września każdego roku ("Dzień bez samochodu"), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie.
 6. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miejskiej (w przypadku funkcjonariuszy Straży Miejskiej przejazd bezpłatny przysługuje wyłącznie na terenie gminy, w której są zatrudnieni).

2.      Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, o których mowa w ust. 1 lit. a-g oraz i kodowane są na Kartach spersonalizowanych ŚKUP w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Obsługi Pasażera, po okazaniu dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych wymienionych w ust. 1 lit. a-g oraz i.

3.      W przypadku gdy dany dokument ma określony termin ważności lub ze statusu osoby wynika termin ograniczający posiadanie uprawnienia do przejazdu bezpłatnego, uprawnienie zapisane na Karcie ŚKUP jest tylko na dany okres. Dalsze korzystanie z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego wymaga aktualizacji posiadanych dokumentów i okazania ich w POP lub POK celem ponownego zakodowania uprawnienia na Karcie ŚKUP.

4.      W przypadku korzystania z niespersonalizowanej Karty ŚKUP pasażer zobowiązany jest do posiadania podczas podróży ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wymienionych w ust. 1 lit. a-k.

 

§ 4. Przejazdy ulgowe

1.    Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 1. dzieci od lat 4. do 13. (tj. do dnia 13. rocznicy urodzin) – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w podróży lub oświadczenia osoby podróżującej.
 2. uczniowie szkół podstawowych (którzy ukończyli 13. rok życia), gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) lub zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 3. studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument – na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.
 4. kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument ‒ na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydanego przez uprawnioną instytucję, inną niż ZUS, lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 5. weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, na podstawie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw obrony narodowej) wraz z ważną legitymacją emeryta-rencisty.
 6. emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających takie dokumenty ‒ na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów:
  • ostatniego wydanego odcinka emerytury lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiający ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

 1. renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych) pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument:
  • ostatniego wydanego odcinka renty lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).

Ulga przysługuje pobierającym rentę rodzinną:

 • osobom mającym orzeczoną całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS,
 • wdowom/wdowcom, którzy ukończyli 50. rok życia.

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

h.      sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60. roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50. roku życia), którzy pobierają uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spoczynku ‒ na podstawie ważnej legitymacji sędziego lub prokuratora z odpowiednim wpisem.

2.      Uprawnienia do przejazdu ulgowego kodowane są na Kartach spersonalizowanych ŚKUP w Punktach Obsługi Klienta i w Punktach Obsługi Pasażera na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 lit. a-h i na okres, jaki wynika z ważności dokumentów, wieku ograniczającego uprawnienie lub statusu danej osoby.

 1. W przypadku korzystania z Karty ŚKUP bez zakodowanego na niej uprawnienia do przejazdów ulgowych, biletu kupionego za pomocą telefonu komórkowego lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia oraz korzystania z biletu papierowego pasażer zobowiązany jest do posiadania podczas podróży ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi wymienionych w § 4 ust. 1 lit. a-h.
 2. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.
 3. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny.

§ 5. Przewóz zwierząt i bagażu

 1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:
  1. dwóch sztuk bagażu ręcznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie może przekroczyć, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160 cm,
  2. małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty, ptaki),
  3. psów przewodników osób niewidomych oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo,
  4. wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
 2. Elektroniczny bilet 30-dniowy, wakacyjny lub 90-dniowy kodowany na Karcie ŚKUP uprawnia do przewozu psa lub ponadwymiarowego bagażu ręcznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny itp.) bez dodatkowej opłaty.
 3. Pasażer za zgodą kierującego pojazdem może przewozić w pojazdach rower lub bagaż inny niż określony w § 5 ust. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Zgoda kierującego pojazdem na przewóz roweru nie jest wymagana: w soboty, niedziele i święta, we wszystkie dni w miesiącach lipiec, sierpień oraz w pozostałych miesiącach roku w dni robocze od godziny 18.00 do 5.00 dnia następnego. Odpowiedzialność za szkody związane z przewozem roweru ponosi pasażer przewożący rower. Odpłatny przewóz psów większych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary określone w § 5 ust. 1 lit. a nie wymaga zgody kierującego pojazdem.
 4. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.

§ 6. Sprzedaż biletów

1.      Sprzedaż elektronicznych biletów odbywa się:

a.       w punktach sprzedaży, POP, POK i SADK poprzez zapisanie elektronicznego biletu na Karcie ŚKUP,

b.       w pojazdach poprzez wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki lub innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia (np. telefonu komórkowego),

c.        poprzez Internet na Portalu Klienta.

2.   Sprzedaż biletów papierowych:

a.       obowiązujących w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz obowiązujących w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek), odbywa się w punktach sprzedaży, POP i automatach biletowych, w tym SADK,

b.      obowiązujących w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) odbywa się w automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem w pojazdach wykonujących przewozy na zlecenie KZK GOP.

3.   Kierujący pojazdem sprzedaje bilety specjalnie oznaczone o cenie zgodnej z Cennikiem KZK GOP.

4.      Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. W razie opóźnienia pojazdu większego niż 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy, kierujący pojazdem może odmówić sprzedaży biletów.

5.      W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie uzupełnieniem sposobu wnoszenia opłat, w związku z tym zaleca się korzystanie z Karty ŚKUP lub biletów zakupionych drogą elektroniczną.

§ 7. Zwrot biletów

 1. Posiadaczowi elektronicznego biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, o okresie ważności na co najmniej 30 dni przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącania dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu.

W przypadku biletów elektronicznych zwroty biletów realizowane są w Punktach Obsługi Pasażera i w siedzibie KZK GOP.

 1. W przypadkach innych niż wymieniony w ust. 1, decyzję o przyjęciu zwrotu biletu lub innym sposobie załatwienia sprawy, każdorazowo podejmuje KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu zwrotu biletu, kwotę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym dokonano zwrotu biletu, do ostatniego dnia jego ważności lub liczby niewykorzystanych przejazdów w stosunku do liczby przejazdów ogółem dla danego biletu.

§ 8. Kasowanie biletów

 1. Pasażer po wejściu do pojazdu bez zbędnej zwłoki (przed zajęciem miejsca siedzącego) zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przejazd przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki znajdującej się na Karcie ŚKUP, zakupu biletu drogą elektroniczną, skasowania biletu papierowego lub zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupu biletu u kierującego pojazdem.
 2. Posiadacz biletu okresowego znajdującego się na Karcie ŚKUP lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego znajdującego się na Karcie ŚKUP zobowiązany jest podczas każdego przejazdu zarejestrować wejście, a w przypadku korzystania z taryfy odległościowej lub strefowo-czasowej również wyjście z pojazdu.
 3. Podczas korzystania z Karty ŚKUP prawidłowość pobrania opłaty lub rejestracji przejazdu potwierdzana jest stosownym komunikatem kasownika.
 4. W przypadku wnoszenia opłaty za przejazd przy pomocy Karty ŚKUP brak rejestracji wyjścia z pojazdu oznacza, że:
 1.  w taryfie odległościowej pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu,
 2.  w taryfie strefowo-czasowej przy korzystaniu z biletu krótkookresowego po wykonaniu przesiadki bilet traci ważność.
 1. Kasując bilet papierowy, pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości skasowania. W przypadku podróży wieloprzejazdowych, bilet należy skasować jeden raz, podczas pierwszego przejazdu, niezależnie od okresu ważności biletu i liczby przesiadek. W razie braku kodu kasującego na bilecie należy udać się do innego kasownika lub do kierującego pojazdem celem właściwego oznaczenia ważności biletu.
 2. Pasażer posługujący się Kartą ŚKUP, w przypadku stwierdzenia w pojeździe awarii kasownika, zobowiązany jest udać się do innego kasownika i ponowić próbę skasowania biletu. W sytuacji awarii wszystkich kasowników pasażer, po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie posiadanej przy sobie Karty ŚKUP. W przypadku uruchomienia kasowników w trakcie podróży, pasażer zobowiązany jest niezwłocznie aktywować elektroniczny bilet okresowy, zarejestrować wejście jeżeli posiada aktywny bilet, bądź wnieść opłatę za przejazd z elektronicznej portmonetki w kasowniku.
 3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie ww. biletu pojazdem tej samej lub innej linii.
 4. Pasażer dokonujący przejazdu na odcinku jednego przystanku również jest zobowiązany posiadać ważny bilet.

§ 9. Kontrola biletów

 1. Przebywając w pojeździe, pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazywania kontrolującym ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Obowiązek okazywania dokumentów nie dotyczy pasażerów korzystających ze spersonalizowanej Karty ŚKUP, na której zakodowane zostało uprawnienie do ulgi lub przejazdów bezpłatnych.
 2. W przypadku zakupu biletu z wykorzystaniem Karty ŚKUP lub zakupu biletu drogą elektroniczną z wykorzystaniem innego urządzenia, pasażer zobowiązany jest do okazania kontrolującemu biletu mającego formę zapisu elektronicznego w stosownym urządzeniu (np. Karta ŚKUP, telefon komórkowy lub inne urządzenie).
 3. Kontrolerzy oraz kierowcy specjalnie oznakowanych pojazdów, uprawnieni są do sprawdzania, czy pasażer podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniające do tego. Kontrolerzy mogą też sprawdzać, czy podróż (przewóz) odbywa się zgodnie z "Zasadami porządkowymi obowiązującymi w komunikacji miejskiej KZK GOP" w Katowicach (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011r., nr 252, poz. 4220) oraz „Regulaminem przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP" (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011r., nr 257, poz. 4315). „Zasady…" oraz „Regulamin…" publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kzkgop.pl, zakładka „Uchwały Zgromadzenia") oraz dostępne są w Punktach Obsługi Pasażera KZK GOP. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub w razie stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, albo nieposiadania przez podróżnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler pobiera opłatę dodatkową gotówkową w wysokości określonej przez Zarząd KZK GOP i właściwą należność za przewóz (przewoźne) albo wystawia protokół-wezwanie do zapłaty.
 4. Pasażer, który podróżuje niezgodnie z Taryfą zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej przez Zarząd KZK GOP oraz przewoźnego. Wystawiony pasażerowi druk opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wraz z naliczonym przewoźnym zastępuje bilet i pozwala na dokończenie podróży, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rodzaju biletu. Za  jazdę bez ważnego biletu uważa się jazdę:
  1. z elektronicznym biletem okresowym lub uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych zapisanym na Karcie ŚKUP lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, który nie został zarejestrowany w kasowniku po wejściu do pojazdu, lub nie wniesiono opłaty z elektronicznej portmonetki,
  2. ze spersonalizowaną Kartą ŚKUP należącą do innej osoby,
  3. bez biletu,
  4. z biletem nieskasowanym lub biletem, który utracił ważność,
  5. z biletem zniszczonym, podrobionym lub przerobionym, w szczególności w sposób niezgodny z uprawnieniami wynikającymi z rodzaju biletu,
  6. z biletami, które nie obowiązują na liniach KZK GOP,
  7. z biletem o zaniżonej opłacie.
 5. O ile pasażer nie jest w stanie uiścić opłaty dodatkowej w pojeździe, celem sporządzenia protokołu-wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie.
 6. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera i adresu jego zamieszkania.
 7. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera, o którym mowa w ust. 5, dane pasażera mogą zostać potwierdzone w oparciu o oświadczenie innej osoby, posiadającej właściwy dokument tożsamości ze zdjęciem. Za skutki nieprawdziwego oświadczenia odpowiedzialność ponosi osoba potwierdzająca dane pasażera.
 8. Za spowodowanie zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej przez Zarząd KZK GOP.
 9. Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu ich zakończenia. KZK GOP nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi podczas ww. czynności.
 10. Bilety papierowe lub dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, o których mowa w § 3 i § 4, co do których istnieje podejrzenie, że są podrobione lub przerobione, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem na druku protokołu-wezwania, sporządzając jednocześnie odpowiednią notatkę.
 11. Za osobę, której z powodu wieku lub stanu psychicznego winy zarzucić nie można, odpowiada ten, kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad tą osobą.

§ 10. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych

 1. Pasażerowi, któremu w wyniku kontroli biletowej podczas korzystania ze środków komunikacyjnych KZK GOP została nałożona opłata dodatkowa, przysługuje prawo wniesienia do KZK GOP pisemnego odwołania od nałożonej opłaty. Przez odwołanie rozumie się uzasadnione zastrzeżenia pasażera do zasadności nałożenia przez kontrolera opłaty dodatkowej. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej odwołanie, numer opłaty dodatkowej oraz opis okoliczności uzasadniających nieprawidłowość nałożenia opłaty dodatkowej przez kontrolera. W przypadku gdy pasażer nie posiada kopii druku opłaty dodatkowej, odwołanie w miarę możliwości powinno zawierać informacje umożliwiające identyfikację sprawy, w tym: czas i miejsce zdarzenia, numer linii, numer wozu lub kierunek jazdy oraz numer kontrolera. Jeżeli pasażer posiada Kartę ŚKUP to w odwołaniu należy podać jej numer.
 2. Wniesienie odwołania przez pasażera nie wstrzymuje biegu terminów związanych z koniecznością uiszczenia przez pasażera opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz (przewoźnego). Uregulowanie przez pasażera należności nie wstrzymuje rozpatrywania przez KZK GOP wniesionego odwołania. W przypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść pasażera, opłata dodatkowa zostanie zwrócona.
 3. Osoba, która korzystała z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i w trakcie kontroli nie posiadała Karty ŚKUP, na której zakodowane jest uprawnienie lub ważnego dokumentu uprawniającego ją do takiego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz (przewoźnego). Warunkiem anulowania opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz (a w przypadku wpłaty ‒ zwrotu wpłaconej kwoty) jest zgłoszenie się do KZK GOP w ciągu czternastu dni (licząc od dnia przewozu) i przedstawienie dokumentu uprawniającego do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 4. Posiadacz aktywnego elektronicznego imiennego biletu średnio- i długookresowego zapisanego na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, który korzystał ze środków komunikacyjnych KZK GOP zgodnie z nabytym uprawnieniem, a w trakcie kontroli nie posiadał Karty ŚKUP, na której zakodowany jest bilet i otrzymał protokół-wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz (przewoźnego), uzyska anulowanie opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz (a w przypadku wpłaty - zwrotu wpłaconej kwoty), o ile zgłosi się z Kartą i zapisanym na niej biletem, zakupionym i aktywowanym przed kontrolą biletową, do KZK GOP w ciągu czternastu dni (licząc od dnia przewozu).
 5. Posiadacz aktywnego elektronicznego biletu średnio- i długookresowego bez limitu przejazdów zapisanego na Karcie ŚKUP bądź osoba posiadająca spersonalizowaną Kartę ŚKUP z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego, która korzystała ze środków komunikacyjnych KZK GOP zgodnie z nabytym uprawnieniem, a w trakcie kontroli okazała Kartę ŚKUP z niezarejestrowanym wejściem do pojazdu, uzyska anulowanie opłaty dodatkowej (a w przypadku wpłaty – zwrotu wpłaconej kwoty), o ile zgłosi się z Kartą i zapisanym na niej biletem, zakupionym i aktywowanym przed kontrolą biletową, lub uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych do KZK GOP w ciągu czternastu dni (licząc od dnia przewozu).
 6. Przy anulowaniu opłaty dodatkowej w trybie ust. 3, 4 i 5 KZK GOP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej przez Zarząd KZK GOP.
 7. Odwołań od nałożonych opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 1 z uwzględnieniem postanowień ust. 3, 4 i 5 nie rozpatruje się, jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej do czasu złożenia odwołania minęło czternaście dni.

 

 

II. Cennik opłat
Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I.                        Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

Bilety zakupione w punktach sprzedaży oraz automatach biletowych, w tym SADK

1.     Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

Bilety zakupione w automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

 

II.                        Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu)obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Odległość w km

Opłata za przewóz osób

Opłata za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

3,10 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

3,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

4,40 zł

powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

 

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2.        Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku - ceny promocyjne

 

SYMBOL

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1m/15 min

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,10 zł

1,55 zł

2,80 zł

2m/30 min

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,70 zł

1,85 zł

3,00 zł

> 3m/1h

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,60 zł

2,30 zł

3,20 zł

 

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki wg taryfy strefowo-czasowej, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

 

III.                         Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych

 

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

3,20 zł

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

3,20 zł

 

 

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

 

I. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

16 zł

8 zł

13 zł

6,50 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

26 zł

13 zł

23 zł

11,50 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

42 zł

21 zł

39 zł

19,50 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdów

48 zł

24 zł

44 zł

22 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

85 zł

42,50 zł

79 zł

39,50 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

122 zł

61 zł

114 zł

57 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

144 zł

72 zł

132 zł

66 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

104 zł

52 zł

96 zł

48 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin), 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

126 zł

63 zł

114 zł

57 zł

WSC

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Dwumiesięczny bilet autobusowo – tramwajowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 170 przejazdów

250 zł

125 zł

230 zł

115 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy

90 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 220 przejazdów

310 zł

155 zł

286 zł

143 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 266 przejazdów

358 zł

179 zł

328 zł

164 zł

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

17 zł

8,50 zł

14 zł

7 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

27 zł

13,50 zł

24 zł

12 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

43 zł

21,50 zł

40 zł

20 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdów

49 zł

24,50 zł

45 zł

22,50 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

86 zł

43 zł

80 zł

40 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

168 zł

84 zł

156 zł

78 zł

 

3. Elektroniczne bilety specjalne dostępne na Karcie ŚKUP

3.1 Elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – cena promocyjna

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

TS/AT

Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich), jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia (na podstawie legitymacji szkolnej) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo – tramwajowy, bez limitu przejazdów.

48 zł

 

3.2 Elektroniczny bilet roczny ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R ­ 1

Bilet autobusowo – tramwajowy upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP. Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.

206,25 zł

 

 

4.                 Elektroniczne bilety sprzedawane na podstawie umów z gminami tworzącymi KZK GOP

KZK GOP może prowadzić sprzedaż elektronicznych biletów dostępnych na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, które są dystrybuowane przez gminy należące do KZK GOP na podstawie umowy między KZK GOP a gminami. Bilety upoważniają do przejazdów komunikacją miejską zgodnie z zakresem wynikającym z ich rodzaju i są przeznaczone dla grup osób uprawnionych wskazanych przez gminy. Szczegółowe warunki dystrybucji biletów, udzielany gminom upust oraz ogólne warunki umowy z gminami określa Zarząd KZK GOP w odrębnej uchwale.

II. Promocje dla pasażerów korzystających z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP

1.        Pasażerom korzystającym z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP określonych w cenniku B punkt I w tabelach nr 1, 2 oraz 3.1, którzy zarejestrowali co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z pojazdu w okresie obowiązywania biletu lub w analogicznym okresie poprzedzającym dzień zakupu biletu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego na okres nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym przysługuje 5% zniżki w stosunku do ceny odpowiedniego biletu określonej w Taryfie. Wyliczone ceny podlegają zaokrągleniu do pełnego grosza, przy czym w przypadku wystąpienia na trzecim miejscu po przecinku cyfr od 1 do 4 cenę zaokrągla się w dół, natomiast w przypadku wystąpienia cyfr od 5 do 9, cenę zaokrągla się w górę.

2.        Roszczeń dotyczących niewłaściwego funkcjonowania promocji, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się, jeżeli od dnia wystąpienia zgłaszanych nieprawidłowości do chwili zgłoszenia minęło 60 dni.

 

III. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna

 

1.        W komunikacji miejskiej KZK GOP pobierane są opłaty dodatkowe w razie:

a.             braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

2.        Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego w kwocie 3,20 zł, uprawniającego do przejazdu w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania, w następujący sposób:

a.             jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             jako 25-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             jako 25-krotność tej ceny – za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             jako 100-krotność tej ceny – za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

3.        W  przypadku zapłaty gotówkowej na miejscu kontroli wysokość opłat obniża się nie więcej jednak niż o 50%, zaś uregulowanych do 7 dni od daty nałożenia opłaty obniża się nie więcej jednak niż o 25%, od wysokości opłat określonych w ust. 2 lit. a, b, c.

4.        Za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 ust. 3, 4, 5 Taryfy pobierana jest opłata manipulacyjna. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 20% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 2, przy czym nie mniej niż 15 zł.

5.        Do opłat dodatkowych określonych w ust. 2 lit. a, b, c dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj. 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

 

III
Postanowienia końcowe

§ 11. Odstępstwa od Cennika

 1. Przewodniczący Zarządu KZK GOP może, na czas określony, jednak nie dłuższy niż 31 dni, zwolnić w całości lub w części określoną grupę pasażerów z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określić zasady korzystania z tego uprawnienia.
 2. Przewodniczący Zarządu KZK GOP w przypadkach szczególnych może, na czas określony, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadzić odstępstwa od Cennika polegające na: zmianie zakresu uprawnień określonych rodzajów biletów, zmianie warunków, terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji, zawieszeniu obowiązywania wybranych rodzajów biletów.
 3. KZK GOP uprawniony jest do zawierania umów, na mocy których określone grupy osób, w związku z organizacją imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym lub oświatowym, uzyskują możliwość bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Płatności z tytułu zawartej umowy wyliczane są w oparciu o liczebność grupy, wskaźnik podziału zadań przewozowych oraz wartość udzielonej ulgi, wyliczanej w oparciu o odpowiedni rodzaj i cenę biletu. Zawarcie takiej umowy powoduje stosowne odstępstwo od Taryfy.
 4. Zarząd KZK GOP może, na czas określony, wprowadzić częściowy rabat w cenie biletu okresowego sprzedawanego wspólnie z odpowiednim biletem okresowym innego podmiotu organizującego lub wykonującego przewozy oraz określić zasady korzystania z tego rabatu.

§ 12. Publikacja Taryfy

 1. Taryfa podlega publikacji poprzez umieszczenie stosownej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP (http://bip.kzkgop.pl, zakładka „Uchwały Zarządu"). Ponadto tekst Taryfy dostępny jest w formie elektronicznej na Portalu Klienta na stronie www.kartaskup.pl oraz w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart, których adresy znajdują się w witrynie internetowej www.kzkgop.com.pl. Taryfa w formie papierowej dostępna będzie w Punktach Obsługi Pasażera, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

·                 Katowice, pl. W. Szewczyka 2 (dworzec kolejowy),

·                Katowice, ul. Pocztowa 10,

·                Katowice, ul Barbary 21a (siedziba Biura KZK GOP),

·                Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż  przy dworcu),

·                Gliwice, pl. Piastów 2,

·                Bytom, pl. M. Wolskiego (dworzec autobusowy),

·                Chorzów, Rynek 8/1,

·                Piekary Śląskie, ul. Papieża Jana Pawła II 46.

 1. Z Taryfy zostaną sporządzone wyciągi Cennika opłat, które będą umieszczone w pojazdach.
 2. Decyzje podejmowane przez Przewodniczącego Zarządu KZK GOP lub KZK GOP w trybie § 11 ust. 1 – 3 oraz § 2 ust. 4 są przekazywane zainteresowanym stronom lub gdy jest to uzasadnione, umieszczane w postaci informacji w witrynie internetowej.
 3. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.