Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Posiadacza Instrumentu Pieniądza Elektronicznego w sytuacji wykupu Pieniądza Elektronicznego

 
1. Bank jest administratorem danych osobowych Posiadacza Pieniądza Elektronicznego.
 
2. W celu realizacji zawartej z Bankiem Umowy, Bank przetwarza dane osobowe Posiadacza Pieniądza Elektronicznego, o ile Posiadacz Pieniądza Elektronicznego udostępni Bankowi te dane w zakresie:
    1/   imię i nazwisko Posiadacza Pieniądza Elektronicznego,
    2/   PESEL,
    3/    ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
    4/   rachunek do zwrotów, 
    5/   numer telefonu,
    6/   adres e-mail.
Powyższe dane będą również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji Posiadacza Pieniądza Elektronicznego, realizacji wykupu Pieniądza Elektronicznego, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji.
 
3. Bank przetwarza dane osobowe Posiadacza Pieniądza Elektronicznego przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a następnie przez okres 10 lat liczony od dnia zakończenia Umowy lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych okresów Bank zanonimizuje dane.
 
4. Posiadacz Pieniądza Elektronicznego:
    1/   ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz
    2/   może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich  przetwarzania.
 
5. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
 
6. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i trybu przetwarzania danych osobowych przez Bank, zostały opisane w Pakiecie RODO dostępnym na Portalu pod adresem www.mbank.pl/pdf/pakiet-rodo.pdf.
 
7. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Posiadacz Pieniądza Elektronicznego ma prawo wnieść skargę.