Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Posiadacza Pieniądza Elektronicznego 

 
1. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88 0 wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2018 roku wynosi 169.248.488 złotych (zwany dalej „Bankiem"), jest administratorem danych osobowych Posiadacza Pieniądza Elektronicznego. 
 
2. W celu rozpatrywania reklamacji Posiadacza Pieniądza Elektronicznego, Bank przetwarza dane osobowe Posiadacza Pieniądza Elektronicznego, o ile Posiadacz Pieniądza Elektronicznego udostępni Bankowi te dane w zakresie: 
    1/ imię i nazwisko Posiadacza Pieniądza Elektronicznego, 
    2/ PESEL, 
    3/ ulica, nr domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, 
    4/ rachunek do zwrotów, numer telefonu, adres e-mail. 
 
3. Bank przetwarza dane osobowe Posiadacza Pieniądza Elektronicznego przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a następnie przez okres 10 lat liczony od dnia zakończenia Umowy lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych okresów Bank zanonimizuje dane. 
 
4. Posiadacz Pieniądza Elektronicznego:
    1/ ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz 
    2/ może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. 
 
5. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl. 
 
6. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i trybu przetwarzania danych osobowych przez Bank, zostały opisane w Pakiecie RODO dostępnym na Portalu pod adresem 
www.mbank.pl/pdf/pakiet-rodo.pdf.
 
7. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Posiadacz Pieniądza Elektronicznego ma prawo wnieść skargę.