Do pobrania


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Instrukcja Użytkownika


Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP
Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r.

 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

 


Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1422), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez KZK GOP, stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.kartaskup.pl w formie, która umożliwia jego uzyskanie(pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej.

5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Przedmiot regulacji

§2

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez KZK GOP, za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem www.kartaskup.pl oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do KZK GOP treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści, KZK GOP ma prawo wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć

§3

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. KZK GOP - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;

2. mBank S.A. - mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,OO-950 Warszawa;

3. Cookies (tzw. ,‚ciasteczka") — dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

4. Karta ŚKUP - Śląska Karta Usług Publicznych;

5. Hasło — ciąg znaków, który jest wykorzystywany do zweryfikowania deklarowanej tożsamości osoby;

6. Identyfikator Użytkownika — ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika - numer Karty ŚKUP lub alias - jeżeli takowy Użytkownik wybrał;

7. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późniejszymi zmianami);

8. Portal Klienta - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet administrowana przez KZK GOP, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez KZK GOP lub jego partnerów, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną opisanych w § 4 Regulaminu, dostępna pod adresem internetowym; www.kartaskup.pl, użytkownik loguje się do zindywidualizowanej części Portalu klienta za pomocą numeru Karty SKUP lub wybranego przez siebie aliasu oraz podanie hasła wybranego w momencie wydawania Karty SKUP;

9. eCard - pośrednik, spółka eCard S.A. zajmująca się realizacją płatności szybkich przelewów w procesie zakupu na Portalu Klienta;

10. PE (Pieniądz Elektroniczny) wartość pieniężna przechowywana na instrumencie płatniczym na Karcie ŚKUP, PE jest wydawany przez mBank S.A.;

11. Regulamin — niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną" na Portalu Klienta;

12. POK - Punkt Obsługi Klienta (prowadzony przez Wykonawcę - mBank S.A. i jego podwykonawców);

13. POP - Punkt Obsługi Pasażera (prowadzony przez KZK GOP);

14. SADK - Stacjonarny Automat Doładowania Kart;

15. Szkodliwe oprogramowanie - oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego lub oprogramowanie działające na szkodę Użytkownika lub Portalu (np. wirusy, robaki, konie trojańskie itp.);

16. Usługi — usługi świadczone przez KZK GOP, mBank S.A. drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w § 4 niniejszego Regulaminu;

17. Ustawa o ochronie danych osobowych — ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami);

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1422);

19. Użytkownik — osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Klienta.

Rodzaje i Zakres Usług

§4

1. KZK GOP świadczy drogą elektroniczną na Portalu Klienta następujące usługi:

1) składanie wniosków o wydanie karty ŚKUP

2) doładowanie kart ŚKUP w zakresie biletu

3) usługi informacyjne dla pasażerów i użytkowników kart ŚKUP

2. mBank S.A. umożliwia doładowania PE na Portalu Klienta, zgodnie z zapisami Regulaminu ,,Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mBank S.A".

Warunki techniczne świadczenia usług,

wymagania techniczne dla Portalu Klienta

§5

1. Rekomendowane przeglądarki internetowe do poprawnej obsługi Portalu Klienta to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wersji przeglądarek, systemów operacyjnych i innych dodatkowych komponentów wymaganych do korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Klienta określone są w Instrukcji Użytkownika dostępnej na Portalu Klienta w wersji elektronicznej.

2. Świadczenie Usług na Portalu Klienta odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

 

3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Portalem.

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§6

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Portalu Klienta, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Portalu.

Dane osobowe oraz zasady bezpieczeństwa

§7

1. KZK GOP przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Portal, administratorem danych dla usług nie związanych z obsługą PE jest KZK GOP. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez KZK GOP jest określony w § 31 Regulaminu ,,Śląskiej Karty Usług Publicznych" dostępnym na Portalu Klienta.

4. KZK GOP oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu Hasła do konta e-mail wskazanego przez Użytkownika, na które jest wysyłany Link dostępu. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia Hasła przez Użytkownika osobom niepowołanym.

6. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

Reklamacje

§8

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zapisami § 32 Regulaminu ,,Śląskiej Karty Usług Publicznych", z uwzględnieniem poniższych postanowień § 8.

3. Reklamacje można składać pod numerami telefonicznymi: 800 16 30 30 , 32 74 38 446, 42 291 04 05, na Portalu Klienta, osobiście lub pisemnie w punktach POK (dotyczące obsługi PE) lub POP listownie lub e-mailem na adres biura KZK GOP.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres email), opcjonalnie - nr telefonu

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

KZK GOP będzie rozpatrywał reklamacje w terminie do 30 dni od ich otrzymania. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

5. Reklamacje dotyczące PE rozpatruje mBank S.A. zgodnie z zapisami Regulaminu ,,Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mBank S.A".

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację będzie poinformowany pisemnie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail jeżeli jest podany w zgłoszeniu lub w POK/POP.

7. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej.

Zakup usług na Portalu Klienta

§9

1. Na Portalu Klienta Użytkownik może dokonać zakupu uprawnień do usług poszczególnych usługodawców (np. biletów).

2. Poszczególni Usługodawcy definiują rodzaje usług i ich ceny w swoich taryfach.

3. Zakupu uprawnień do usług na Portalu Klienta można dokonać za pomocą szybkiego przelewu.

4. Usługa płatności szybkim przelewem jest wykonywana z dowolnego banku krajowego dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych eCard S.A. Dokonując płatności, Użytkownik winien posiadać konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych przelewów eCard S.A. oraz posiadać środki wystarczające na zakup wybranych uprawnień.

5. Po dokonanym zakupie na Portalu Klienta, należy zakodować/przenieść uprawnienie na Kartę SKUP w wybranym elemencie infrastruktury systemu SKUP umożliwiającym zakodowanie uprawnień (SADK, terminale w POP/POK, kasowniki w pojazdach, a także terminale SKUP w gminach i smartfony z aplikacją Android - po uruchomieniu tych usług, o czym Klienci zostaną poinformowani odrębnie na Portalu Klienta).

6. Bilet zakupiony na Portalu, ale niezakodowany na Karcie ŚKUP nie uprawnia do korzystania z usług.

7. Lista lokalizacji elementów infrastruktury ŚKUP (punkty akceptacji) jest umieszczona na Portalu Klienta,

Postanowienia końcowe

§ 10

1. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

2. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Portalu Klienta z przyczyn niezależnych od KZK GOR Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od KZK GOP. KZK GOP ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu Klienta na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, KZK GOP nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Portalu Klienta lub niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w realizacji operacji lub transmisji danych, spowodowanych szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii lub systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze Klienta.

4. KZK GOP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu usług. O zamiarze dokonania stosownych zmian, KZK GOP poinformuje Klientów na stronach Portalu Klienta.

5. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania niekompletnych, nieprawidłowych, informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Prawa własności intelektualnej

§ 11

1. KZK GOP informuje, że Portal Klienta zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu Klienta treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystanie prezentowanych na Portalu treści w zakresie wykraczającym poza własny osobisty użytek wymaga pisemnej zgody KZK GOP

3. KZK GOP zastrzega sobie prawo zmiany treści zamieszczonych na Portalu Klienta w każdym czasie.