Do pobrania


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną - Obowiązuje od 15.06.2018

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną - Obowiązywał do 14.06.2018

Instrukcja Użytkownika


 

 

Załącznik

do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP

Nr 47/2018 z dnia 11 czerwca 2018r.

 

 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

 

 

Postanowienia ogólne

§1

 

1. Niniejszy i Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późniejszymi zmianami), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez KZK GOP, stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2.Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.kartaskup.pl w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej.

5. Śląska Karta Usług Publicznych została opracowana, jest wydawana i obsługiwana na podstawie Umowy z dnia 9 stycznia 2012 r. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu „Śląska Karta Usług Publicznych", zawartej w wyniku zamówienia publicznego, pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach – jako Zamawiającym – oraz mBankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie – jako Wykonawcą.  Umowa z dnia 9 stycznia 2012 r. została zawarta na okres 65 miesięcy od dnia wdrożenia (podpisania protokołu odbioru) Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

6. Regulamin „Śląskiej Karty Usług Publicznych" określa zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. Regulamin jest powszechnie dostępny w formie elektronicznej na Portalu Klienta, w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart oraz w formie papierowej w POK i POP oraz w Punktach sprzedaży .

7. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

Przedmiot regulacji

§2

 

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez KZK GOP, za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem www.kartaskup.pl oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do KZK GOP treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści, KZK GOP ma prawo wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

 

 

Definicje pojęć

§3

 

Poniższe określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1. KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-053) przy ulicy Barbary 21A, posiadający NIP: 954-224-62-80, wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 16 grudnia 1991 roku pod numerem 46;

2. Bank – mBank S.A., wydawcę Karty oraz Pieniądza Elektronicznego zapisanego na instrumencie  płatniczym i umieszczonym na Karcie ŚKUP, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-950) przy ulicy Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział gospodarczy pod nr KRS 0000025237, posiadający NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 złotych ;

3. Cookies (tzw. „ciasteczka") – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

4. Karta – Śląska Karta Usług Publicznych mogąca pełnić funkcję identyfikacyjną, funkcję nośnika uprawnień do usług publicznych, w tym Biletu okresowego, funkcję płatniczą (na Instrumencie  Płatniczym może być umieszczony Pieniądz Elektroniczny) i funkcję nośnika Certyfikatu;

5. Hasło Karty – numeryczny, składający się z 6 do 8 cyfr, kod dostępu do funkcji Karty służący m.in. do logowania się na konto Karty na Portalu Klienta;

6. Identyfikator Użytkownika karty – ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Karty - numer Karty lub alias - jeżeli takowy Użytkownik karty zdefiniował;

7. Infolinia KZK GOP - czynna od 6.00 do 22.00 pod numerami telefonów 800 16 30 30, 32 74 38 446, 42 291 04 05, pod którymi można otrzymać informację dotyczącą KZK GOP, szczegółów Karty, złożyć reklamację dotyczącą uprawnień zapisanych na Karcie (w szczególności reklamacje związane z zakupem Biletu okresowego, brakiem zakodowania Biletu okresowego, nieotrzymania środków za zwrot Biletu okresowego):oraz uzyskać dostęp do 24-godzinnego Centrum Blokowania Kart;,

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 z późniejszymi zmianami);

9. Konto grupujące – konto na Portalu Klienta,  do którego może być podłączonych kilka kart ŚKUP.

10.Portal Klienta - serwis internetowy prowadzony przez KZK GOP na stronie www.kartaskup.pl,
umożliwiający Użytkownikowi Karty zdalny dostęp do funkcji Karty, w ramach którego KZK GOP świadczy Użytkownikowi Karty usługi drogą elektroniczną. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu Klienta określa wydany przez KZK GOP „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta" dostępny na stronie www.kartaskup.pl   Użytkownik loguje się do zindywidualizowanej części Portalu Klienta za pomocą numeru Karty ŚKUP lub wybranego przez siebie aliasu oraz podanie hasła wybranego w momencie wydawania Karty;

11. eCard – spółka eCard S.A. - Agent rozliczeniowy,  zajmujący się realizacją płatności szybkich przelewów w procesie dokonywania płatności na Portalu Klienta;

12. PE (Pieniądz Elektroniczny)  -wartość pieniężna przechowywana na instrumencie płatniczym umieszczonym na Karcie ŚKUP. PE jest wydawany przez mBank S.A. Zasady wydawania, używania i rozliczania PE reguluje Regulamin „Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mBank S.A." dostępny między innymi w POK, POP i na Portalu Klienta;

13. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną" na Portalu Klienta;

14. Regulamin ŚKUP – „Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych" dostępny na Portalu Klienta w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart oraz w formie papierowej w POK i POP oraz w Punktach sprzedaży;

15. POK Punkt Obsługi Klienta prowadzony przez Bank, w którym Użytkownik Karty może dokonać czynności związanych z obsługą Karty; lista POK jest powszechnie dostępna w formie  elektronicznej na Portalu Klienta;

16. POP Punkt Obsługi Pasażera prowadzony przez KZK GOP, w którym Użytkownik Karty może  dokonać wybranych czynności związanych z obsługą Karty; lista POP jest powszechnie dostępna w formie elektronicznej na Portalu Klienta;

17. Punkt sprzedaży wchodzący w skład Sieci Akceptacji ŚKUP punkt, prowadzony przez przedsiębiorcę, gminę lub gminną jednostkę organizacyjną, w którym możliwe jest dokonanie na Karcie zapisu uprawnień do Usług publicznych, w tym biletu okresowego;

18. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

19. SADK – Stacjonarny Automat Doładowania Kart - jedno z rodzajów urządzeń służących do obsługi Karty zainstalowane w miejscu wchodzącym w skład Sieci Akceptacji ŚKUP; 

20. Sieć Akceptacji ŚKUP – miejsca oznakowane logo Śląskiej Karty Usług Publicznych, w których w szczególności można dokonać transakcji płatniczej Pieniądzem Elektronicznym; wykaz punktów Sieci Akceptacji ŚKUP powszechnie dostępny jest na Portalu Klienta pod adresem www.kartaskup.pl oraz w POK i POP;

21. Szkodliwe oprogramowanie – oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego lub oprogramowanie działające na szkodę Użytkownika lub Serwisu (np. wirusy, robaki, konie trojańskie itp.);

22. Usługi – usługi świadczone przez KZK GOP lub Bank drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w § 5 niniejszego Regulaminu;

23. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późniejszymi zmianami);

25.  Użytkownik Karty osoba fizyczna (w tym nieposiadająca zdolności do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), która jest stroną Umowy o korzystanie  z Karty;

26. Użytkownik portalu – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Klienta.

 

 

Warunki techniczne świadczenia usług, wymagania techniczne dla Portalu Klienta

§4

 

1. Rekomendowane przeglądarki internetowe do poprawnej obsługi Portalu Klienta to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

2. Świadczenie Usług na Portalu Klienta odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem.

4. Wymagania niezbędne do korzystania z Portalu Klienta

 

Użytkownik Portalu powinien dysponować:

 • Kartą lub kontem grupującym na Portalu Klienta,
 • dostępem do Internetu,
 • kontem poczty elektronicznej,

 

Minimalne wymagania sprzętowe stacji roboczej:

 • CPU: 1GHz, RAM: 2 GB,
 • rozdzielczość monitora: 1024x768,
 • LAN 512 Kbit:
 • z zainstalowanym na komputerze
  • systemem operacyjnym z rodziny Windows,
  • oprogramowaniem przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie. Rekomenduje się najnowsze wersje przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Większość przeglądarek zainstalowanych zgodnie ze standardowymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

 

 

Rodzaje i Zakres Usług

§5

 

1. KZK GOP świadczy drogą elektroniczną na Portalu Klienta następujące usługi:

 

1) składanie wniosków o wydanie Karty spersonalizowanej,

2) nadawanie/zmiana PIN/Hasła,

3) zakup uprawnienia do korzystania z usług publicznych w tym usług publicznych transportowych (bilet komunikacji publicznej),

4) zmiana  niektórych danych osobowych Użytkownika Karty,

5) blokowanie Karty,

6) przyjmowanie reklamacji zgodnie z postanowieniami § 8,

7) usługi informacyjne dla pasażerów i użytkowników Karty,

 

2. Bank umożliwia zasilenie PE na Portalu Klienta, zgodnie z zapisami Regulaminu  „Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mBank S.A".   Regulamin „Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mBank S.A." jest powszechnie dostępny w formie elektronicznej na Portalu Klienta, w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart oraz w formie papierowej w POK i POP.

 

 

Zakup usług na Portalu Klienta

§6

 

1. Na Portalu Klienta Użytkownik może dokonać zakupu uprawnień do korzystania z usług publicznych poszczególnych usługodawców (np. biletów).

2. Poszczególni Usługodawcy definiują rodzaje usług i ich ceny w swoich taryfach.

3. Zakupu uprawnień do usług na Portalu Klienta można dokonać za pomocą szybkiego przelewu. 

4. Usługa płatności szybkim przelewem jest wykonywana z banku krajowego dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych eCard S.A. Dokonując płatności, Użytkownik winien posiadać konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych przelewów eCard S.A. oraz posiadać środki wystarczające na zakup wybranych uprawnień.

5. Operacje dokonywane poprzez Portal Klienta m.in. zasilenie instrumentu pieniądza elektronicznego umieszczonego na Karcie lub zakup Biletu okresowego wymagają dokonania aktualizacji Karty poprzez kontakt z urządzeniami  w Sieci Akceptacji ŚKUP (maksymalnie do 180 dni od dnia zakupu bądź dokonania zasilenia). Takiej aktualizacji Użytkownik Karty może dokonać w POP, POK, SADK, Urządzeniu mobilnym z aplikacją Android lub w jednym z Punktów sprzedaży. W takim przypadku Karta zostanie zaktualizowana do 1 godziny. Natomiast w przypadku kontaktu Karty z Kasownikiem dane zapisane na Karcie zostaną zaktualizowane do 3 godzin.

6. W przypadku zasilenia instrumentu pieniądza elektronicznego umieszczonego na Karcie dokonanego na Portalu Klienta, w celu dokonania zapłaty za parkowanie w Parkomacie, należy wcześniej zaktualizować stan Karty w innym urządzeniu w Sieci Akceptacji ŚKUP (w POK, POP, SADK, Urządzeniu mobilnym, Kasowniku lub w jednym z Punktów sprzedaży).

7. Bilet zakupiony na Portalu, ale niezakodowany na Karcie nie uprawnia do korzystania z usług.

8. Lista lokalizacji elementów Sieci Akceptacji ŚKUP jest umieszczona na Portalu Klienta.

 

 

Dane osobowe oraz zasady bezpieczeństwa

§7

 

1. KZK GOP przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.     

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Portal klienta, administratorem danych dla usług nie związanych z obsługą PE jest KZK GOP. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, poprawiania, aktualizowania oraz obsługi zgodnej z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Pełna informacja, w tym o zakresie, sposobie, celu przetwarzania danych osobowych przez KZK GOP jest określona w §31 Regulaminu ŚKUP.

4. KZK GOP oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik Portalu Klienta akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

5.Użytkownik portalu powinien:

 • po wywołaniu strony Portalu Klienta każdorazowo sprawdzić prawidłowość  weryfikacji adresu oznaczonego zieloną kłódką   
 • systematycznie sprawdzać komputer oprogramowaniem antywirusowym,
 • zdefiniować hasło trudne do odgadnięcia przez innych,
 • regularnie zmieniać hasło do serwisu,
 • za każdym razem, po zakończeniu pracy w Portalu Klienta wylogować się.

 

6. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu Hasła do Portalu Klienta.  Zmiana Hasła dokonywana jest zgodnie z postanowieniami §7 ust 5 Regulaminu ŚKUP, z zastrzeżeniem  zmiany hasła do konta grupującego opisanej w §8 ust 5.

7. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia Hasła przez Użytkownika osobom niepowołanym.

8. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Portalu Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

9. Użytkownik portalu oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z prawem oraz przyjmuje do wiadomości, że o  takich działaniach (np. hacking, oszustwo) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza  dochodzenia naprawienia szkód na drodze cywilnej.

 

 

Zasady korzystania z konta grupującego

§8

 

1. Użytkownik portalu może założyć konto grupujące i zarządzać kilkoma Kartami poprzez podłączenie innych Kart do konta, przy czym jedna Karta może być przypisana wyłącznie do jednego konta grupującego.

2. Warunkiem koniecznym do utworzenia konta grupującego jest przypisanie do niego co najmniej jednej karty ŚKUP oraz podanie adresu poczty elektronicznej, na który przesłany zostanie link aktywujący.  Do czasu uruchomienia przesłanego linku, konto grupujące będzie nieaktywne.

3. Podczas tworzenia swojego konta grupującego należy podać: identyfikator konta grupującego (login) oraz hasło . Zarówno login, jak i hasło mogą składać się z cyfr oraz liter – ciąg winien zawierać minimum 6 znaków. Po utworzeniu konta, można do niego dodawać kolejne karty, nadawać im indywidualny opis oraz zarządzać każdą z Kart (np. zakupić uprawnienia do usług -bilety komunikacji publicznej).

4. Logowanie do Portalu Klienta może odbywać się na każdą Kartę indywidualnie (poprzez jej login oraz hasło) – wówczas Użytkownik Portalu Klienta będzie miał dostęp wyłącznie do tej jednej karty lub na konto grupujące (wówczas należy wpisać login oraz hasło do konta grupującego). W tym przypadku Użytkownik portalu będzie miał dostęp do wszystkich Kart przypisanych do danego konta grupującego.

5. W przypadku konieczności odzyskania hasła do konta grupującego, hasło można odzyskać klikając na komunikat „Zapomniałem hasła do konta grupującego", w takim przypadku system poprosi o login oraz adres poczty elektronicznej przypisanej do danego konta grupującego.  Na podany adres wysłany zostanie link, który pozwoli na zresetowanie hasła.

6. Odłączenie karty od konta grupującego może zostać dokonane wyłącznie przez administratora tego konta grupującego.

 

 

Reklamacje

§9

 

1.Użytkownik portalu, Użytkownik Karty albo przedstawiciel Użytkownika Karty spersonalizowanej może złożyć reklamację dotyczącą operacji dokonanych na Portalu Klienta.

2. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określają postanowienia § 32 Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych".

 

 

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§10

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Portalu Klienta, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Serwisu.

2. Opublikowane w Serwisie treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. KZKGOP zastrzega sobie prawo zmiany zawartości treści Serwisu w każdym czasie stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Postanowienia końcowe

§11

 

1. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, spowodowane w szczególności awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz powstałych z tego powodu ograniczeń w dostępie do świadczonych przez KZK GOP usług w przypadkach kiedy zależą one od działań zewnętrznych operatorów zapewniających transmisję danych i zewnętrznych podmiotów dostarczających niezbędne komponenty infrastruktury.

2. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu Klienta z przyczyn niezależnych od KZK GOP,  które zostały spowodowane przez incydenty naruszające integralność systemów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa KZK GOP ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu Klienta na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, KZK GOP nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Portalu Klienta lub brakiem możliwości jego  użytkowania w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w realizacji operacji lub transmisji danych, spowodowanych szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii telekomunikacyjnych powstałych po stronie Klienta oraz  systemu operacyjnego i innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta.

4. KZK GOP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu usług. O zamiarze dokonania stosownych zmian, KZK GOP poinformuje Klientów na stronach Portalu Klienta w sposób określony w Kodeksie Cywilnym (art. 384 par 2.).

5. KZK GOP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i modyfikacji treści na Portalu Klienta, jak również do przeprowadzania czynności konserwacyjnych i serwisowych Portalu Klienta, KZK GOP dołoży starań,  ażeby  informować użytkowników Portalu Klienta o planowanych czynnościach opisanych powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. KZK GOP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania niekompletnych, nieprawidłowych, informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

 

Prawa własności intelektualnej

§12

 

1. KZK GOP informuje, że Portal Klienta zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu Klienta treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystanie prezentowanych w serwisie treści w zakresie wykraczający poza własny osobisty użytek wymaga pisemnej zgody KZK GOP.

3. Opublikowane na Portalu Klienta treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.