Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Śląskiej Karty Usług Publicznych

 

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Śląskiej Karty Usług Publicznych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą przy ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) (Ustawa O.D.O.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2. Dane osobowe Użytkowników karty ŚKUP przetwarzane są:

a) ponieważ Użytkownicy karty ŚKUP wyrazili zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:

• obsługi systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), w tym składanych przez Użytkowników Kart zapytań i reklamacji, jak również na potrzeby organizacji komunikacji, w tym optymalizacji siatki połączeń i wyliczania dochodowości linii na potrzeby rozliczeń,

• kontaktowania się z Użytkownikami karty ŚKUP, w tym, w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi, poprzez udostępnione przez Użytkowników karty ŚKUP kanały komunikacji,

b) w celu wypełnienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego obowiązku prawnego na nim ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:

• realizacji umowy o korzystanie z karty,

• realizacji usług organizowanego przez administratora danych transportu publicznego,

• weryfikacji realizacji usług,

c) z uwagi na prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO) czyli:

• dostarczenie Użytkownikom karty ŚKUP niezbędnych informacji, korzystania z profilu na portalu portal.kartaskup.pl,

• w celach analitycznych i statystycznych.

3. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkowników karty ŚKUP lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika karty ŚKUP przez Przedstawiciela. Kategorie danych osobowych Użytkownika Karty oraz Przedstawiciela Użytkownika Karty spersonalizowanej oraz zakres przetwarzania są szczegółowo opisane w Regulaminie.

4. Dane Użytkowników karty ŚKUP nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownikowi Karty ŚKUP są pracownicy Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz Wykonawcy systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych wraz z podwykonawcami (lista podmiotów dostępna na portal.kartaskup.pl.)

6. Użytkownikowi Karty ŚKUP, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.

7. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych do którego każdy Użytkownik Karty ŚKUP ma prawo wnieść skargę.

8. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@metropoliaztm.pl