Informacja dla Użytkowników Karty ŚKUP o zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Wydanie spersonalizowanej Karty ŚKUP wymaga pozyskania przez ZTM danych osobowych Użytkowników oraz wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie tych danych.

ZTM jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zakresie jaki jest niezbędny do obsługi Karty i systemu ŚKUP, a także po to by polepszać jakość i dostępność publicznego transportu zbiorowego.

ZTM jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych

Na potrzeby rozliczeń dotacji gmin do komunikacji organizowanej przez ZTM oraz analiz dotyczących potoków pasażerskich i sprzedaży biletów

 • miejsce i czas rejestracji wejścia i wyjścia z i do pojazdu,
 • rodzaj posiadanego biletu lub wniesionej opłaty za przejazd,
 • miejsce i czas skasowania/walidacji biletu,
 • rodzaj zakodowanej ulgi,
 • miasto lub gmina zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

Na potrzeby obsługi reklamacji dotyczących działania karty ŚKUP i niewłaściwego działania zakodowanych biletów

 • Numer Karty ŚKUP,
 • Imię i nazwisko użytkownika,
 • Wizerunek (zdjęcie),
 • PESEL lub identyfikator cudzoziemca,
 • Data urodzenia,
 • Pełny adres zamieszkania,
 • Numer rachunku do zwrotów,
 • Numer telefonu i adres e-mail,
 • miejsce i czas rejestracji wejścia i wyjścia z i do pojazdu,
 • rodzaj posiadanego biletu lub wniesionej opłaty za przejazd,
 • rodzaj zakodowanej ulgi,
 • miasto lub gmina zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
 • w przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL również typ dokumentu tożsamości i jego numer oraz obywatelstwo.

Na potrzeby zakodowania odpowiednich uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

 • Nazwa ulgi,
 • Typ przedstawionego dokumentu,
 • Typ i numer przedstawionego dokumentu,
 • Nazwa organu wydającego dokument,
 • Data wydania dokumentu,
 • Data obowiązywania ulgi

 

Dane Użytkowników Kart ŚKUP są przetwarzane i przechowywane z troską o najwyższe bezpieczeństwo i zgodnie z przepisami prawa. Osoby, które posiadają dostęp do danych osobowych posiadają odpowiednie przeszkolenie i upoważnienie.

ZTM nie prowadzi analiz dotyczących przemieszczania się konkretnych osób. Dokładne informacje o przemieszczeniach przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby rozpatrywania reklamacji na wniosek pasażera.

ZTM wykorzystuje informacje o napełnieniu środków komunikacji zbiorowej pasażerami na poszczególnych odcinkach linii, po to by właściwie kształtować ofertę przewozową pod kątem optymalizacji rozkładów jazdy, przebiegu tras oraz pojemności taboru, dostosowując ją do potrzeb pasażerów.

Informacja o danych osobowych zgodnie wg art. 13 RODO

 1. Administratorem danych ZTM czyli Zarząd Transportu Metropolitalnego
   
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, email : iod@metropoliaztm.pl,
   
 3. Celem przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy na obsługę Śląskiej Karty Usług Publicznych.
   
 4. Podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika.
   
 5. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.
  Powierzone są wykonawcom systemu ŚKUP, zgodnie z zapisami Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych".
   
 6. Dane będą przetwarzane w czasie funkcjonowania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz systemu realizującego zadania go obejmujące po tym okresie.
   
 7. Użytkownikowi spersonalizowanej Karty ŚKUP przysługuje prawo:
  - dostępu do danych,
  - sprostowania (poprawienia) danych,
  - usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych.

Tryb realizacji powyższych jest możliwy, zgodnie z zapisami Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych".

 1. Użytkownikowi spersonalizowanej Karty ŚKUP przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w trybie przewidzianym w Regulaminie „Śląskiej Karty Usług Publicznych".
   
 2. Użytkownikowi spersonalizowanej Karty ŚKUP przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprzeciw, usunięcie, ograniczenie przetwarzania uniemożliwia realizację umowy czyli korzystanie ze spersonalizowanej Karty ŚKUP. Zgodnie z zapisami Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych" w tym wypadku Użytkownik zobowiązany jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie Karty spersonalizowanej w POK.
   
 4. Nie będzie prowadzone zautomatyzowane przetwarzanie danych, profilowanie, nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje.

Szczegółowy zakres przetwarzania danych osobowych oraz zasady wydawania i używania Karty ŚKUP zostały określone w Regulaminie Śląskiej Karty Usług Publicznych.